Çok kötü oldu biliyo …


Çok kötü oldu biliyorm.
Yaparken geberiyodum çaktırmayın.
[@1demetozdemir & @yusufcim ] 팔로우 – 타 클립 : @ 1demetozdemir.yusicim -Özlem
.
.
# 여행
# 체코
# 바람 # 음악 # 커피 # l4l # 불길 # 연극 # 사진 # 패션 # 배우 # 일 # 데일리 # 시계 # 국악 # 한복 # 모델 # 공연 # 국악 # 셀카 # 셀카 그램 # 셀 기커 # 선발 # # 프라하 # 리허설설 # 휴가

Çok kötü oldu biliyorm.
Yaparken geberiyodum çaktırmayın.
[@1demetozdemir & @yusufcim ] 팔로우 – 타 클립 : @ 1demetozdemir.yusicim -Özlem
.
.
# 여행
# 체코
# 바람 # 음악 # 커피 # l4l # 불길 # 연극 # 사진 # 패션 # 배우 # 일 # 데일리 # 시계 # 국악 # 한복 # 모델 # 공연 # 국악 # 셀카 # 셀카 그램 # 셀 기커 # 선발 # # 프라하 # 리허설설 # 휴가

Çok kötü oldu biliyorm.
Yaparken geberiyodum çaktırmayın.
[@1demetozdemir & @yusufcim ] 팔로우 – 타 클립 : @ 1demetozdemir.yusicim -Özlem
.
.
# 여행
# 체코
# 바람 # 음악 # 커피 # l4l # 불길 # 연극 # 사진 # 패션 # 배우 # 일 # 데일리 # 시계 # 국악 # 한복 # 모델 # 공연 # 국악 # 셀카 # 셀카 그램 # 셀 기커 # 선발 # # 프라하 # 리허설설 # 휴가

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.